... czyli jak można skorzystać z naszych usług?

  1. Wybierasz szkolenie spośród dostępnych w naszej ofercie, wskazujesz ilość zamówionych pozycji , dodajesz je do koszyka zamówienia.
  2. Wypełniasz wszystkie pola formularza zamówienia i akceptujesz je.
  3. Na Twój adres e-mailowy podany w formularzu wysyłamy potwierdzenie złożenia zamówienia.
  4. Nasz konsultant na podstawie danych otrzymanych w formularzu zamówienia kontaktuje się z Tobą, ustala listę uczestników w przypadku zgłoszenia grupowego oraz przygotowuje umowę-zlecenie na usługę, na koniec potwierdza przesłanie wystawionej faktury pro forma.
  5. Po wpłynięciu na podane konto wpłaty z tytułu udziału w wybranym szkoleniu otrzymujesz do niego dostęp dla ilości osób wskazanych w treści zamówienia.
  6. Uczestnicy szkoleń e-learningowych otrzymują drogą mailową dane niezbędne do zalogowania się w serwisie i rozpoczęcia szkolenia. Od momentu udostępnienia szkolenia uczestnicy ci mają 30 kolejnych dni kalendarzowych na jego ukończenie.
  7. Szkolenie e-learningowe kończy się, gdy uczestnik zaliczy końcowy egzamin online.
  8. Po ukończeniu przez uczestników szkolenia przygotujemy i wręczamy (w przypadku szkoleń stacjonarnych), bądź wysyłamy pocztą (w odniesieniu do szkoleń e-learningowych) imienne zaświadczenie o ukończonym szkoleniu. Oba rodzaje zaświadczeń mają taką samą moc.

Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z oferty szkoleń e-learningowych będących własnością firmy MEFISTO Anna Malicka oraz szkoleń stacjonarnych przez nią organizowanych. Szkolenia e-learningowe, zwane dalej treściami, są udostępniane za pośrednictwem sieci Internet na portalu Centrum Szkoleń dostępnym pod adresem internetowym centrumszkolen.net.pl, gdzie znajdują się bliższe informacje o rodzajach i tematach dostępnych szkoleń, ich cennik, oraz dane kontaktowe do firmy. Szkolenia stacjonarne odbywają się w miejscu wskazanym w treści pozycji znajdującej się w sklepiku internetowym.

2. Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

a.) Login - jawny ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do autoryzowanego dostępu do szkolenia, definiowany przez opiekuna platformy e-learningowej w procesie rejestracji nowego uczestnika, udostępniany zainteresowanemu po opłaceniu przez niego dostępu do platformy e-learningowej.

b.) Hasło - poufny ciąg znaków alfanumerycznych, znany wyłącznie uczestnikowi, konieczny do autoryzowanego dostępu do szkolenia określany przez opiekuna platformy e-learningowej w procesie rejestracji nowego uczestnika, udostępniany zainteresowanemu po opłaceniu przez niego dostępu do platformy e-learningowej.

c.) CENTRUM SZKOLEŃ (centrumszkolen.net.pl) – strona internetowa projektu służąca do zapisów na szkolenia e-learningowe i stacjonarne, działająca na zasadzie sklepu internetowego, która jest własnością firmy MEFISTO Anna Malicka z siedzibą w Świdnicy przy ul. Okrężnej  31 lok. 4 zarejestrowanej w CEIDG, NIP: 8842314921, REGON: 020804190.

d.) Rejestracja - czynność dokonywana przez opiekuna platformy e-learningowej na rzecz osoby zainteresowanej ukończeniem wybranego przez siebie kursu na platformie e-learningowej obsługiwanej przez firmę MEFISTO Anna Malicka w celu uzyskania dostępu do treści udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet w ramach projektu CENTRUM SZKOLEŃ.

e.) Uczestnik – osoba, która uzyskała dostęp do strefy zalogowania CENTRUM SZKOLEŃ w drodze rejestracji.

f.) Szkolenie – szkolenie e-learningowe będące własnością firmy MEFISTO Anna Malicka udostępniane za pośrednictwem sieci Internet na platformie CENTRUM SZKOLEŃ jak również szkolenie stacjonarne dostępne w ramach sklepiku internetowego na  tejże platformie.

g.) Platforma e-learning – system informatyczny dostępny po rejestracji poprzez zalogowanie do portalu CENTRUM SZKOLEŃ umożliwiający zbieranie zgłoszeń osób zainteresowanych nabyciem dostępu do wybranych szkoleń, udostępniający je oraz rejestrujący postępy w zakresie przyjętym przez organizatorów, pozwalający na weryfikację i zaliczanie dostępnych modułów.

h.) Formularz rejestracyjny – formularz zapisu na wybrane szkolenie dostępny w ramach podstawowych opcji sklepiku internetowego, służący zbieraniu danych od osób zgłaszających chęć nabycia dostępu oraz ukończenia wybranego szkolenia, w celu zapisu na to szkolenie, utrzymaniu kontaktu z uczestnikami oraz rozliczeniu opłaty za udział.

i.) Regulamin – dokument regulujący wzajemne zobowiązania między firmą MEFISTO Anna Malicka a osobami zainteresowanymi ukończeniem szkoleń przez nią proponowanych, do przestrzegania którego obie strony się zobowiązują, aby uczestnik mógł ukończyć wybrane i opłacone przez siebie szkolenie; dostępny do wglądu na stronie internetowej pod adresem centrumszkolen.net.pl; osoba zainteresowana ukończeniem szkolenia dostępnego w ramach oferty CENTRUM SZKOLEŃ zobowiązana jest do zapoznania się z regulaminem i zaakceptowania go.

Zasady udostępniania szkoleń

1. Korzystanie z pełnego dostępu do platformy e-learningowej CENTRUM SZKOLEŃ, której administratorem jest firma MEFISTO Anna Malicka,  jest odpłatne i dostępne dla uczestników w zakresie dokonanych przez nich opłat za wybrane szkolenie e-learningowe.

2. Uzyskanie przez osobę zainteresowaną dostępu do platformy ze szkoleniami wymaga rejestracji przez formularz rejestracyjny dostępny na stronie centrumszkolen.net.pl w ramach podstawowych opcji sklepiku internetowego obejmujący podanie informacji o wyborze rodzaju szkolenia e-learningowego oraz danych kontaktowych będących jednocześnie danymi do wystawienia faktury proforma w celu uiszczenia opłaty za szkolenie: imienia i nazwiska osoby zainteresowanej, e-maila, telefonu, adresu pocztowego oraz numeru NIP.

3. Zawarcie umowy o świadczenie usług elektronicznych w formie świadczenia usługi e-learning następuje w momencie otrzymania przez usługodawcę poprawnie wypełnionego formularza rejestracyjnego dotyczącego wybranego szkolenia, wysłanego do usługodawcy oraz przez przesłanie potwierdzenia poprzez wiadomości e-mail na adres e-mailowy uczestnika szkolenia podany w formularzu.

4. Usługodawca potwierdza zawarcie umowy o świadczenie usługi szkolenia stacjonarnego i o świadczenie usługi elektronicznej e-learning drogą elektroniczną na adres e-mail uczestnika szkolenia podany w formularzu.

5. W oparciu o dane z formularza zgłoszeniowego, które użytkownik wypełnił przystępując do szkolenia, zostanie utworzone konto użytkownika. Login i hasło dostępu będzie przesłane na konto email jakie podane zostało w w/w formularzu zgłoszeniowym. Mail będzie zawierał także adres strony na którą trzeba wejść, aby zalogować się do platformy e-learningowej. Po wpisaniu przesłanych danych (loginu i hasła) użytkownik będzie musiał zaakceptować niniejszy regulamin, aby móc korzystać z platformy e-learningowej. Użytkownik zarejestrowany uzyskuje dostęp do pełnej funkcjonalności portalu po podaniu loginu i hasła, wtedy staje się użytkownikiem zalogowanym.

6. Firma MEFISTO Anna Malicka może odmówić zarejestrowania osobie zainteresowanej w przypadku, gdy:

a.) dane wpisane w formularz były niekompletne i nie zostały uzupełnione przez osobę zainteresowaną uczestnictwem w szkoleniu,

b.) osoba zainteresowana nie zaakceptowała obowiązującego regulaminu związanego z organizacją szkoleń w firmie MEFISTO Anna Malicka.

7. Po zakończeniu procesu rejestracji uczestnik nie może samodzielnie zmienić hasła dostępu do platformy e-learningowej. Może jedynie poprosić o jego zmianę kontaktując się z administratorem platformy CENTRUM SZKOLEŃ.

8. Uzyskanie dostępu do kolejnych szkoleń wymaga każdorazowego wypełnienia i wysłania przez osobę zainteresowaną prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego w ramach podstawowej opcji sklepiku internetowego, nawet jeśli osoba ta wcześniej ukończyła już inne szkolenie w ramach oferty CENTRUM SZKOLEŃ.

9. Dostęp do szkoleń udostępnianych za pośrednictwem platformy e-learningowej wymaga od uczestnika każdorazowego podawania przypisanego mu indywidualnie loginu i hasła.

Zwroty i reklamacje

1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w wybranym szkoleniu e-learningowym w jego trakcie w dowolnym momencie. W przypadku rezygnacji ze szkolenia e-learningowego przez zamawiającego z winy, która nie leżała po stronie firmy, opłata wniesiona przez uczestnika za dostęp do kursu nie podlega zwrotowi.

2. Zwrot wpłaconych pieniędzy można uzyskać tylko przed otrzymaniem dostępu do materiałów szkoleniowych. Po otrzymaniu dostępu do kursu i autorskich materiałów szkoleniowych reklamacje nie będą uwzględniane, niemożliwy będzie również zwrot poniesionych przez kupującego kosztów.

3. Usługodawca może zaproponować uczestnikowi szkolenia po dokonaniu płatności za szkolenie w razie niemożliwości przeprowadzenia szkolenia z przyczyn niezależnych od niego we wskazanym terminie udział w szkoleniu w innym terminie, a jeżeli uczestnik szkolenia nie zaakceptuje nowego terminu szkolenia – zwróci usługobiorcy pełną opłatę za szkolenie w terminie 14 dni roboczych.

4. Usługobiorcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usługi szkolenia stacjonarnego w terminie do 3 dni przed dniem rozpoczęciem szkolenia. Reklamacja składana przez użytkownika w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług powinna zawierać: imię, nazwisko lub nazwę firmy, adres e-mail i adres korespondencyjny użytkownika, tytuł szkolenia, którego reklamacja dotyczy, opis przedmiotu reklamacji, okoliczności uzasadniające reklamację. Reklamacja powinna zostać przesłana pocztą elektroniczną lub tradycyjną na adres usługodawcy podany w zakładce kontakt sklepu internetowego, w terminie 14 dni od chwili zaistnienia przedmiotu reklamacji.

5. W razie odstąpienia usługobiorcy od umowy o świadczenie usługi szkolenia stacjonarnego w sposób określony w ust. 4 powyżej uczestnikowi należy się 80% opłaty za szkolenie. W przypadku nieprzybycia uczestnika szkolenia na szkolenie, bez wcześniejszego oświadczenia o odstąpieniu do dnia wskazanego w ust. 4 powyżej, usługodawca nie zwraca opłaty za szkolenie.

6. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania listu poleconego przez usługodawcę. O decyzji usługodawcy usługobiorca zostanie powiadomiony pisemnie na adres podany w liście poleconym zawierającym reklamację.

7. Usługodawca rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia niniejszego regulaminu.

Obowiązki uczestnika

1. Uczestnik jest zobowiązany do korzystania z zasobów serwisów internetowych oraz platformy e-learningowej należących do firmy MEFISTO Anna Malicka w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego regulaminu.

2. Wypełniając formularz zgłoszeniowy osoba zainteresowana potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym wysyłanych do firmy danych oraz wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu, uznając jego wiążący charakter.

3. Uczestnik zobowiązany jest w szczególności:

a.) do podania prawdziwych danych w formularzu zgłoszeniowym,

b.) do ochrony oraz nieudostępniania osobom trzecim swoich danych do logowania na platformie e-learningowej,

c.) powiadamiania organizatorów o wszelkich trudnościach związanych ze swoim dostępem do platformy e-learningowej.

4. Uczestnik nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z udziału w szkoleniu e-learningowym na osoby trzecie.

5. Usługobiorca zobowiązany jest dokonać płatności za wybrane szkolenie w terminie 7 dni po otrzymaniu od usługodawcy wiadomości e-mail na adres podany w formularzu, o konieczności dokonania płatności w ramach wystawionej faktury proforma.

Usunięcie loginu uczestnika i inne ograniczenia w dostępie do zasobów platformy e-learningowej

1. Firma MEFISTO Anna Malicka jest uprawniona do usunięcia loginu uczestnika lub innego ograniczenia dostępu do zasobów platformy e-learningowej według swojego uznania w przypadku, gdy:

a) uczestnik ukończył już wybrane przez siebie szkolenie e-learningowe i otrzymał zaświadczenie potwierdzające ten fakt,

b) upłynął czas 30 kolejnych dni kalendarzowych wykupionego dostępu do wybranego kursu na platformie e-learningowej od momentu pierwszego logowania przez uczestnika,

c) uczestnik zrezygnował z uczestnictwa w szkoleniu e-learningowym w jego trakcie,

d) uczestnik wykorzystuje konto niezgodnie z postanowieniami obowiązującego prawa lub niniejszego regulaminu.

2. Firma MEFISTO Anna Malicka nie ma obowiązku informować uczestnika o okolicznościach powodujących usunięcie loginu lub ograniczenie dostępu uczestnika do zasobów platformy e-learningowej.

3. Uczestnik nie może uruchomić lub aktywować usuniętego loginu, ukończyć szkolenia poza platformą e-learningową, czy też sam przedłużyć okres dostępu do wybranego szkolenia e-learningowego.

Odpowiedzialność

1. Szkolenia e-learningowe oraz poszczególne elementy w nich użyte stanowią własność firmy MEFISTO Anna Malicka i są objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr. 80, poz. 904 z późn. zm.).

2. Autorzy szkoleń e-learningowych a także wszelkich informacji publikowanych w ramach serwisów internetowych należących do firmy MEFISTO Anna Malicka dołożyli starań, aby treści w nich zawarte były zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian w treści szkoleń dostępnych na platformie e-learningowej, ich opisie na stronie projektu Centrum Szkoleń oraz w formularzu zgłoszeniowym bez wcześniejszego powiadomienia uczestników.

4. Firma MEFISTO Anna Malicka nie ponosi odpowiedzialności za:

a.) szkody powstałe w wyniku korzystania bądź niemożności korzystania z platformy e-learningowej, czy stron internetowych należących do firmy MEFISTO Anna Malicka, jak również wynikłych z bezpośredniego lub pośredniego stosowania zawartych w nich informacji, zastosowania w praktyce prezentowanych w nich przykładów, dokładność i kompletność przedstawionych w nich informacji,

b.) działania osób trzecich obsługujących sprzęt i oprogramowanie zapewniające prawidłowe i nieprzerwane działanie sieci Internet i stacji roboczej uczestnika,

c.) szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego uczestnika bądź jego zasobów danych w trakcie lub w związku z korzystaniem z platformą e-learningową, w szczególności na skutek przedostania się do systemu informatycznego uczestnika wirusów komputerowych.

5. Korzystanie z platformy e-learningowej odbywa się wyłącznie na ryzyko uczestnika i jego koszt związany z połączeniem z Internetem. Organizatorzy nie gwarantują niewadliwego i nieprzerwanego dostępu do platformy.

6. Uczestnik ponosi odpowiedzialność w stosunku do organizatorów oraz osób trzecich za szkodę powstałą w wyniku ujawnienia osobom nieuprawnionym loginu oraz hasła dostępu do platformy e-learningowej.

Informacje o uczestnikach i ochronie danych osobowych

1. Akceptując postanowienia regulaminu uczestnik wyraża zgodę na:

a.) przetwarzanie swoich danych podanych w formularzu rejestracyjnym oraz uzyskanych przez firmę MEFISTO Anna Malicka w trakcie korzystania przez uczestnika ze szkoleń e-learningowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),

b.) otrzymywanie informacji związanych z udziałem w szkoleniach, korzystaniem z platformy e-learningowej oraz innych informacji związanych z zawartą umową o świadczeniu wykupionej usługi poprzez adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym.

2. Dane o uczestniku uzyskane w trakcie korzystania przez niego ze szkoleń e-learningowych, będą wykorzystane wyłącznie w celach związanych z udziałem przez uczestnika w projekcie CENTRUM SZKOLEŃ, a także w celach statystycznych i badawczych przez firmę MEFISTO Anna Malicka.

3. Przekazywane przez uczestnika w dane osobowe są wykorzystywane w celu zapewnienia dostępu do szkoleń i nie są ujawniane osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków, kiedy ujawnienie takich informacji wymagane jest przepisami prawa.

  

Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 marca 2015.

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania koniecznych zmian w regulaminie, o których uczestnicy szkoleń będą informowani na bieżąco.

3. Wszelkie zmiany wprowadzone do regulaminu stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie platformy CENTRUM SZKOLEŃ.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

5. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby firmy MEFISTO Anna Malicka.

Polub nas

Szukaj informacji

PLATFORMA E-LEARNINGOWA

logowanie

POLUB NAS

NEWSLETTER

Zapisanie do newslettera jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

Please publish modules in offcanvas position.